Journal

Article
Resource misallocation in Thai manufacturing industries between 1996 and 2011
Journal
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (ISSN: 17520452)
Volume
11
Issue
4
Year
ตุลาคม 2018
Page
306-311
Class
นานาชาติ
DOI
10.1504/IJEPEE.2018.094517
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและผลิตภาพในอุตสาหกรรมการผลิตไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2019 - 31 ก.ค. 2019