Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างยีน bGH กับน้ าหนักตัวในโคลูกผสมวากิว-ก าแพงแสน วากิว-บราห์มันและโคพันธุ์ก าแพงแสน
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01250369)
35
2(พิเศษ2)
210-215
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-