Journal

ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Motschulsky)
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
1
1
64-72
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-