Journal

Genomics (ISSN: 08887543)
111
4
661-668
พฤษภาคม 2018
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคไหม้ และการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อราโรคไหม้ทางด้านเอนไซม์และการก่อโรค เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และการป้องกันโรค

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,1 พ.ย. 2019 - 31 มี.ค. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,1 พ.ย. 2020 - 31 มี.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาลักษณะหน้าที่ของยีนที่ต้านทานต่อโรคไหม้ซึ่งเกิดจากรา Magnaporthe oryzae และโรคขอบใบแห้ง แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),1 ก.ย. 2020 - 30 ก.ย. 2021