Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อน้ำองุ่นของเยาวชน: กรณีศึกษานิสิตภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
36
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2018
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-