Journal

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการคัดเลือกทางเลือกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง กรณีศึกษา:โรงงานผลิตนํ้าบางเขน การประปานครหลวง
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต (ISSN: 2286668X)
8
2
287-302
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-