Journal

อิทธิพลของระดับเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและการเหนี่ยวนาการเป็นสัดต่ออัตราการผสมติดในโคนมลูกผสม
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
35
2 (พิเศษ)
ึ755-764
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-