Journal

Article
อิทธิพลของระดับเลือดโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและการเหนี่ยวนาการเป็นสัดต่ออัตราการผสมติดในโคนมลูกผสม
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
Volume
35
Issue
2 (พิเศษ)
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
ึ755-764
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-