Journal

อิทธิพลของการรับรู้การเมืองในองค์การ ทักษะทางการเมือง ภาวะผู้นำ ที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรภาคแห่งหนึ่ง
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ (ISSN: 16861442)
24
2
81-98
กรกฎาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-