Journal

Article
ผลของโปรแกรมการฝึกจินตภาพที่มีต่อระดับความเชื่อมั่นและความแม่นยำในการยิงประตูฮอกกี้
Journal
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี (ISSN: 16865715)
Volume
14
Issue
2
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2017
Page
182-193
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-