Journal

เส้นใยจากเปลือกลำต้นกระเจี๊ยบเขียว: ผลของพันธุ์และระยะเวลาเก็บเกี่ยว ต่อปริมาณ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเชิงกลของเส้นใย
วารสารคหเศรษฐศาสตร์ (ISSN: 08571384)
61
1
64-76
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-