Journal

Article
สมการในการแปลงข้อมูลผลรวมดัชนีพืชพรรณข้ามเซนเซอร์โมดิสและวีไอไออาร์เอสที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ประเทศไทย
Journal
วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (ISSN: 15134261)
Volume
19
Issue
Special
Year
มกราคม 2018
Page
218-229
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-