Journal

Article
การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณการใช้น้ำในนาข้าวรายวัน ด้วยข้อมูลเซนเซอร์จากดาวเทียม Suomi NPP VIIRS
Journal
วารสารสมาคมสารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (ISSN: 15134261)
Volume
19
Issue
Special
Year
มกราคม 2018
Page
132-145
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-