Journal

การประยุกต์ใช้แผนภาพการไหลของข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูล: กรณีศึกษาหน่วยงานประปา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (ISSN: 1905615X)
13
1
11-24
มกราคม - มิถุนายน 2018
ชาติ
-
-
-
-