Journal

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สารสารควบคุมโรค (ISSN: 16856481)
43
4
356-367
ตุลาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-