Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและการเลือกใช้กลวิธีความสุภาพในวัจนกรรมการปฏิเสธต่อการขอร้องในธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ
ภาษาและภาษาศาสตร์ (ISSN: 08571406)
36
1
97-122
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-