Journal

ปุ๋ยอินทรีย์และชนิดของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้าต่อการปลดปล่อยไนโตรเจน และการเปลี่ยนแปลงสมบัติเคมีบางประการของดินในสภาพการบ่มดิน
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
49
1 (พืเศษ)
179-187
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-