Journal

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด คิดเป็น เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนของครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางเขน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี (ISSN: 1906070X)
12
2
1-13
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-