Journal

Article
การศึกษากระบวนการผลิตน้าส้มสายชูหมักจากโคจิข้าวเหนียว
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี (ISSN: 22291547)
Volume
8
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
130-140
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-