Journal

Article
ชีวิตรักของคนเกิดวันอาทิตย์ : กรณีศึกษาในคําทํานายชะตาชีวิตปี พ.ศ. 2560
Journal
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ISSN: 24655082)
Volume
3
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
76-89
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-