Journal

Article
อิทธิพลของราคาต่อพฤติกรรมการยอมรับคุณภาพกาแฟผงสำเร็จรูปของผู้บริโภค
Journal
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (ISSN: 00000000)
Volume
6
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
1-8
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-