Journal

Article
การสอนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 10(2) (ISSN: 00000000)
Volume
10
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2016
Page
188-199
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-