Journal

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
35
3
167-175
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-