Journal

Article
ส่วนผสมการตลาด และการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดชลบุรี
Journal
วารสารบริหารและการจัดการ (ISSN: 15137287)
Volume
8
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2018
Page
x-x
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-