Journal

Article
การมองโลกในแง่ดี ความผาสุกทางจิตวิญญาณ ความเชื่ออำนาจในตน กับความหยุ่นตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Journal
วารสาร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
43
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
Page
64-83
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-