Journal

Article
การใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมสร้างความต่อเนื่องกิจกรรมการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายหลังเข้าร่วมในการบริการทางวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพ้ฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราขดำริ
Journal
วารสารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (ISSN: 08592330)
Volume
22
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
30-40
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-