Journal

Article
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีของใบหม่อนจำนวน 8 สายพันธุ์
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46 (พิเศษ)
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
381-384
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-