Journal

บทบาทของคณะกรรมการต่อผลการด าเนินงานด้านการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วารสารรัชต์ภาคย์ (ISSN: 19052243)
11
23
87-102
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-