Journal

ผลของการใช้แคลเซียมคลอไรด์ก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลหม่อนพันธ์ุเชียงใหม่ 60
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
48
3
173-176
กันยายน - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-