Journal

บ่อน้ำบาดาลชุมชน มก. บทพิสูจน์ความยั่งยืนจากสภาวะภัยแล้ง 2558-2559
มติชน เทคโนโลยีชาวบ้าน (ISSN: 0858141X)
29
648
42-44
มิถุนายน 2017
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาระบบแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการจัดการใช้น้ำด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชน มากกว่า 30 แห่ง ใน 4 อำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และวัดอีกหลายแห่ง การใช้ประโยชน์ :จนช่วยลดสภาวะวิกฤตภัยแล้ง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้,1 พ.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411451 ชื่อวิชา Applied Geophysics II,13 พ.ค. 2017 - 14 พ.ค. 2017