Journal

การทดสอบผลผลิตมันสาปะหลัง พันธุ์เคยู-สกลนคร ในสภาพพื้นที่แปลงเกษตรกร
วิทยาศาสตร์เกษตร(Agricultural Sci. J.) (ISSN: 01250369)
49
2
177-180
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และเลี้ยงโค การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์เคยู-สกลนคร,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และเลี้ยงโค การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์เคยู-สกลนคร,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019