Journal

การศึกษาความเต็มใจจ่ายเพื่อการป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับชุมชนโดยรอบท่าเรือและนิิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (ISSN: 19068522)
8
15
32-52
มกราคม - มิถุนายน 2017
นานาชาติ
-
-
-
-