Journal

“แม่คือนักบริหาร” ถ้อยคำอุปลักษณ์ที่สะท้อนจากผู้ใช้ภาษาในนิตยสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก4
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ISSN: 08575428)
38
1
65-86
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018
ชาติ
-
-
-
-