Journal

Article
อิทธิพลของการจัดการคุณภาพ และการจัดการโครงการที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านนวัตกรรม
Journal
จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (ISSN: 01256564)
Volume
39
Issue
154
Year
ตุลาคม 2017 - ธันวาคม 2018
Page
62-104
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-