Journal

Article
การกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจนรวมในดินนาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
46
Issue
2
Year
มีนาคม - เมษายน 2018
Page
309-320
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-