Journal

Expression Analysis of OsVTC1-1 Gene in Ascorbic Acid Biosynthesis Pathway during Rice Blast Fungus Infection
Thai Journal of Science and Technology (ISSN: 22867333)
7
3
272-281
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงข้าวพันธุ์ กข15 ต้านทานโรคไหม้ด้วยยีนต้านทานจากข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิลและคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานโรคไหม้จากประชากรผสมกลับ BC2F5 ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ IR64

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416553 ชื่อวิชา Analysis of Gene Funtion & Expression,19 มิ.ย. 2017 - 30 ก.ย. 2020
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ทรานสคริปโตมและโปรติโอมของข้าวพันธุ์กลายที่มีสารแอนติออกซิแดนซ์ (วิตามินซี) ต่ำ แหล่งทุน :KURDI,1 ต.ค. 2020 - 31 มี.ค. 2022