Journal

การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุกรรมมะเขือเพื่อคัดเลือกลักษณะทนร้อน
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ฉบับพิเศษ) (ISSN: 08570108)
36
ฉบับพิเศษ
ึุ76-82
มีนาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-