Journal

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมที่พักตากอากาศในจังหวัดระยอง: ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ISSN: 22866922)
6
2
53-62
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-