Journal

การพัฒนาความตระหนักในจิตสาธารณะของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (ISSN: 19063431)
11
1
2843-2855
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-