Journal

Article
ปัจจัยทางดินที่ส่งผลต่อการแจกกระจายและความเสถียรของเม็ดดินในดินที่ใช้ปลูกอ้อยบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
5
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2018
Page
44-51
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-