Journal

ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของผู้บริโภค
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี (ISSN: 1906070x)
12
1
183-198
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-