Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย:กรณีศึกษาผู้ประกอบการ
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01258850)
Volume
34
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
63-72
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-