Journal

Article
การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสถานการณ์ภัยแล้งในอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Journal
วารสารเกษตรพระวรุณ (ISSN: 16858379)
Volume
14
Issue
2
Year
ธันวาคม 2017
Page
191-198
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-