Journal

Oxygen permeability and mechanical properties of banana films
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL (ISSN: 09639969)
40
3
365-370
กรกฎาคม 2007
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,3 มี.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2010