Journal

กระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลาวครั่ง : กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ลาวครั่งบ้านบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วารสารชุมนุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 25395599)
2
1
150-172
สิงหาคม - กรกฎาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-