Journal

ผลกระทบของความสามารถและความอ่อนแอของห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
วารสารปัญญาภิวัฒน์ (ISSN: 19067658)
9
2
36-48
พฤษภาคม - สิงหาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-