Journal

Article
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและผลความเป็นพิษต่อพืชของสารสกัดหยาบจากใบไมยราบ (Mimosa pudica L.)
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
46
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018
Page
129-136
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-