Journal

คุณภาพบริการกับพฤติกรรมการเปลี่ยนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้า
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (ISSN: 08599750)
14
2
150-167
กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
ชาติ
-
-
-
-