Journal

Trees Structure and Function (ISSN: 14322285)
-
-
-
มกราคม 2018
นานาชาติ
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระร แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.),1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ป่ารอฟื้นฟู ปลูกและจัดการอย่างไรให้สำเร็จ,23 ม.ค. 2021 - 23 ม.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302581 ชื่อวิชา Ecophysiology of Trees,1 ต.ค. 2019 - 24 มิ.ย. 2021