Journal

Article
ผลของการเคลือบสารไคโตซานและอุณหภูมิเก็บรักษาต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของลำไยพันธ์ุอีดอ
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
48
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
185-188
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-