Journal

Article
อิทธิพลของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปลุกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1
Journal
Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University (ISSN: 24081248)
Volume
4
Issue
5
Year
กันยายน - ตุลาคม 2017
Page
131-143
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-